Informacje dla akcjonariuszy

C.H. Robinson - Poland / Informacje dla akcjonariuszy

Informacje o spółce


C.H. Robinson S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000281670

adres: Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa
NIP 5252392290
REGON 140958157
Kapitał zakładowy: 15.431.600,00 PLN
Kapitał wpłacony: 15.431.600,00 PLN

Ład korporacyjny

W skład Zarządu C.H. Robinson S.A. wchodzą następujące osoby:

Arkadiusz Cezary Glinka – Prezes Zarządu
Wim Feys – Członek Zarządu
Christopher James Mills – Członek Zarządu
Hendrik Willem Ivo Aris – Członek Zarządu
Jeroen Eijsink – Członek Zarządu

W skład Rady Nadzorczej C.H. Robinson S.A. wchodzą następujące osoby:
Ben Gerard Campbell
Christopher Edward Gerst
Sander Lucas Faase

Akcjonariat

Akcjonariusz: C.H. ROBINSON EUROPE B.V.
z siedzibą przy Teleportboulevard 120, 1043EJ Amsterdam

Liczba akcji: 7.715.800

Udział w kapitale: 100%

Liczba głosów: 7.715.800

Udział w głosach: 100%

Oddziały

C.H. ROBINSON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W GLIWICACH

C.H. ROBINSON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KIELCACH

C.H. ROBINSON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KRAKOWIE

C.H. ROBINSON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W RADOMSKU

C.H. ROBINSON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W TERESINIE

C.H. ROBINSON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W BIERUNIU

C.H. ROBINSON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

C.H. ROBINSON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ DRUGI W GLIWICACH

C.H. ROBINSON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ DRUGI W KOMORNIKACH

C.H. ROBINSON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ DRUGI W TERESINIE

Komunikacja z akcjonariuszami i ogłoszenia

Dematerializacja akcji C.H. Robinson Polska Spółka Akcyjna

W związku wejściem w życie w dniu 20 września 2019 roku Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2021 wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 roku akcjonariusze Spółki zobligowani będą złożyć w Spółce dokumenty akcji. Oznacza to, że od 2021 roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego. Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmioty do tego uprawnione.

Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.